Privacy

PrivacyverklaringGeachte kandidaat,

Allereerst welkom bij Talent@Work! Het uitzendbureau met een oog voor talent!
Vanwege de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn er veel aanpassingen m.b.t. het verstrekken van persoonsgegevens. Omdat wij er alles aan gaan doen om u aan een super leuke baan te helpen, staat Talent@Work voor de privacy en willen wij op correcte wijze omgaan met uw gegevens welke wij in ons bezit mogen hebben/houden. Door deze verklaring te ondertekenen gaat u akkoord dat wij aan de slag gaan met uw gegevens en deze uiteraard conform de regels van de AVG wet zullen behandelen! Hoe wij dit doen leggen wij graag uit in dit privacy statement.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil de Europese Unie inwoners beter beschermen tegen de macht van dataverzamelaars en het misbruiken van data. In de wet gaat het begrip ‘persoonsgegevens’ niet meer alleen over een combinatie van naam, adres of telefoonnummer, maar ook over computergegevens zoals IP-adressen en cookies en persoonsgegevens zoals BSN-nummers en personeelsdossiers van medewerkers. Talent@Work legt alleen bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Op wie is de AVG in onze samenwerking van toepassing?
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze recruitmetactivitetien. Voor Talent@Work (intermediair) en inlener zijn dat onder andere de kandidaten die benaderd worden voor werk of zelf solliciteren. Voor About Payrolling/Linked2Work zijn dat de kandidaten die daadwerkelijk in dienst treden. Zowel Talent@Work (intermediair), inlener als About Payrolling/Linked2Work zijn – ieder voor een deel in het dienstverleningsproces - verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens. Bescherming persoonsgegevens. Om te zorgen dat jouw persoonsgegevens – die wij verwerken – worden beschermd, treffen we allemaal verschillende beveiligingsmaatregelen (zowel organisatorisch als technisch). Als, en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens ons diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren, hebben wij de afspraak met hen dat zij de persoonsgegevens – net als wij – optimaal beveiligen.

Wat is de verantwoordelijkheid van Talent@Work?
Het overeenkomstig de AVG behandelen van gegevens van personen die bijvoorbeeld vragen aan onze organisatie hebben gesteld, bij ons hebben gesolliciteerd en/of kandidaten die wij zelf hebben benaderd, is en blijft onze eigen verantwoordelijkheid. Hiervoor hebben wij onze bedrijfsvoering al ingericht conform de eisen van de AVG.

Wat valt onder verantwoordelijkheid van About Payrolling?
Daar waar medewerkers op verzoek van Talent@Work en in het kader van de samenwerkingsovereenkomst in dienst treden en/of in dienst zijn van About Payrolling & Services b.v./Linked2Work en/of gelieerde entiteiten, raakt de AVG de samenwerking met Talent@Work. Binnen deze samenwerking zal ook About/Linked2Work zorg en verantwoordelijkheid dragen voor de correcte en volledige uitvoering van de AVG.Hoe zal Talent@Work aan de slag gaan met uw gegevens?
Uw talent is opgevallen binnen ons bedrijf. Om alles volgens de AVG wet te laten verlopen zijn er veel regels veranderd. Hieronder wordt aangegeven welke gegevens wel en niet gebruikt mogen worden;

Wat mag er bewaard en verwerkt worden tijdens de intake procedure;
Tijdens deze procedure hebben wij als doeleind om aan de hand van de door u gestrekte informatie/gegevens een duidelijk beeld te krijgen om u te bemiddelen naar een juiste passende functie.
• NAW-gegevens
• Emailgegevens
• Telefoonnummer
• Relevante werkervaring
• Opleiding(en), certificaten en cursussen
• Kopie ID-bewijs (deze mogen 4 weken worden bewaard en niet verstrekt worden naar opdrachtgevers of onze payroll bedrijven)

Wat mag er bewaard en verwerkt worden tijdens de uitzending;
Deze procedure heeft als doeleind om zorg te dragen aan de hand van de door u gestrekte gegevens zorg te dragen voor een correcte verloning.
• NAW-gegevens
• Emailgegevens
• Telefoonnummer
• Relevante werkervaring
• Opleiding(en) en cursussen
• Kopie ID bewijs (Dit kopie mogen wij niet verstrekken naar opdrachtgevers of onze payroll bedrijven)
• BSN (Burger Service Nummer)
• Loonbelastingverklaring
• Pensioengegevens

Wat mag er bewaard en verwerkt worden tijdens ziekte uitzendkracht;
• Telefoonnummer i.v.m. bereikbaarheid
• Duur verzuim
• Oorzaak ziekte indien bekend (arbeidsongeval, verkeersongeval)

Wat mag er bewaard en verwerkt worden als de uitzendkracht niet meer werkzaam is;
• Administratieve en fiscale verplichtingen: Uitzendcontracten, Uitzendbevestiging, NAW, BSN en ID-bewijs ter identificatie uitzendkracht, ziekte en verzuim (2 jaar)
• Loonbelastingverklaring (5 jaar)
• Alléén concrete klachten met een noodzaak om te bewaren.
• Na 2 jaar moeten de overige gegevens worden vernietigd (digitaal en schriftelijk)!Het recht van om vergeten te worden;
Het recht om vergeten te worden houdt in dat Talent@Work (de recruiter) moet stoppen met gegevens verwerken en deze moet verwijderen zodra de betrokkene hierom verzoekt. Let wel op; wij kunnen geen persoonsgegevens verwijderen waarvoor een wettelijke grondslag is met bijbehorende bewaartermijn. In zo’n geval gaat de wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren boven het recht van de betrokkene om verwijderd te worden. Wilt u dat uw gegevens verwijderd worden dient u dit per mail aan te vragen via het volgend emailadres; info@talentatwork.nl

Heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens?
Ja, kandidaten hebben dat recht. De kandidaat mag Talent@Work (de intermediair) vragen of deze persoonsgegevens van hem of haar heeft vastgelegd en zo ja, welke. Er hoeft geen reden te worden gegeven voor het inzage verzoek. Bovendien mogen er geen kosten worden doorbelast voor dit verzoek. Binnen 1 maand na het ontvangen verzoek krijgt u de opgevraagde gegevens.

Heeft u het recht op ‘overdraagbaarheid’ van uw persoonsgegevens?
Ja, u heeft het recht op ‘overdraagbaarheid’ van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u recht heeft om uw persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben of deze over te dragen aan een derde partij. Ook dit verzoek dient u per mail te doen via info@talentatwork.nl.

Hoe bewaart Talent@Work uw gegevens?
Alle gegevens volgens de AVG wet die Talent@Work mag vragen zullen wij in een afgesloten ruimte bewaren! Zijn er gegevens die over de mail zijn gestuurd of digitaal worden bewaard (computer/laptop), dan bewaren wij deze gegevens in een afgesloten map waar alleen de medewerkers van Talent@Work B.V. in kunnen via een beveiligingssysteem. Talent@Work maakt gebruik van een Europese Server die gevestigd is in Amsterdam!


Kan dit privacy statement worden gewijzigd?
Jazeker, dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website en/of via berichtgeving aan jou.

Door uw naam en handtekening hieronder te vermelden gaat u akkoord met het feit dat Talent@Work aan de slag mag gaan met uw gegevens, dit conform wet AVG.

Namens het team van Talent@Work heten wij u welkom en gaan wij voor een fijne samenwerking!